اعضای هیات علمی

رضا عیوضلو

رضا عیوضلو،

استادیار
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده
  • دبیر تخصصی نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
اتاق : ساختمان جنوبی- سمت راست- نیم طبقه اتاق ۱۳۰
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 54 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها