اعضای هیات علمی

رضا عیوضلو

رضا عیوضلو،

استادیار
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده
  • دبیر تخصصی نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : -
اتاق : ساختمان جنوبی- سمت راست- نیم طبقه اتاق ۱۳۰
صفحه رخ نما

 

Google Scholar
  • 46 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

  • دبیر تخصصی نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی 1396←…
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده 1396←…
  • عضو کمیته تخصصی اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مدیریت مالی

1386 ← 1393

کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، مدیریت مالی

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

1378 ← 1383

فعالیت های علمی