اعضای هیات علمی

رضا عیوضلو

رضا عیوضلو،

استادیار
  • ، عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده
  • ، دبیر تخصصی نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 15 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

پروفایل

  • ، دبیر تخصصی نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی 1396←…
  • ، عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده 1396←…
  • ، عضو کمیته تخصصی اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی؛ مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی