اعضای هیات علمی

داود کریمی دستجردی

داود کریمی دستجردی،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما