اعضای هیات علمی

بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی،

استاد
  • ، مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • ، رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117630
اتاق : ساختمان اداری- طبقه دوم
صفحه رخ نما
Scopus
  • 466 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 1186 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

پایان نامه ها و رساله ها