اعضای هیات علمی

بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی،

استاد
  • مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117630
اتاق : ساختمان اداری- طبقه دوم
صفحه رخ نما
Scopus
  • 488 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
Google Scholar
  • 1282 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال