اعضای هیات علمی

بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی،

استاد
  • مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117630
اتاق : ساختمان اداری- طبقه دوم
صفحه رخ نما
Scopus
  • 564 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 1458 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد کامپیوتر در مدیریت 4320113 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/20 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
هوشمندی کسب و کار 4309052 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
کاربرد کامپیوتر در مدیریت 4301124 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
هوشمندی کسب و کار 4309052 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فناوری های کسب و کار الکترونیک 4309060 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت منابع اطلاعاتی 4306051 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کسب و کار هوشمند 4309027 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کاربرد کامپیوتر در مدیریت 4320113 3 03 هرهفته شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته دو شنبه (09:45 - 11:15) 1398/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
هوشمندی کسب و کار 4309052 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:45) 1398/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
هوشمندی کسب و کار 4309052 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
یکپارچه سازی داده ها 4309055 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مدیریت منابع اطلاعاتی 4306051 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کسب و کار هوشمند 4309027 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فناوری های کسب و کار الکترونیک 4309060 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کسب و کار هوشمند 4309027 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اصول طراحی پایگاه داده 4309043 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
یکپارچه سازی داده ها 4309055 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فناوری های کسب و کار الکترونیک 4309060 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
نمایش 18 نتیجه
از 1