اعضای هیات علمی

نقی بهرامفر

نقی بهرامفر،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما