اعضای هیات علمی

نقی بهرامفر

نقی بهرامفر،(بازنشسته)

استادیار