اعضای هیات علمی

عزت اله اصغری زاده

عزت اله اصغری زاده،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117655
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 53
صفحه رخ نما
Scopus
  • 187 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد تئوری تصمیم گیری 4305082 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
تحلیل آماری 4305324 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1400/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
کاربرد تئوری تصمیم گیری 4302304 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه پیشرفته(MCDM پیشرفته) 4305155 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحلیل آماری 4305324 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تحلیل آماری 4310140 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تحلیل آماری 4303330 2 11 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تحلیل آماری 4303330 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه پیشرفته(MCDM پیشرفته) 4305155 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/07 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
تصمیم گیری برای مدیران 4310083 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تحلیل آماری 4305324 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحلیل آماری 4303330 2 11 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه پیشرفته(MCDM پیشرفته) 4305155 2 01 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کاربرد تئوری تصمیم گیری 4305082 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تحلیل آماری 4305324 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تحلیل آماری 4305324 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تحلیل آماری 4310140 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
کاربرد تئوری تصمیم گیری 4302304 2 10 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
کاربرد تئوری تصمیم گیری 4305082 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
تحلیل آماری 4305324 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2