اعضای هیات علمی

طاهر روشندل اربطانی

طاهر روشندل اربطانی،

استاد
  • عضو کارگروه فرهنگ، ارتباطات و رسانه شورای تحول علوم انسانی
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان کشور
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117725
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 36
صفحه رخ نما
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 302 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت رسانه پیشرفته 4303087 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
روش های پیشرفته تحقیق کیفی 4303078 2 01 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مسائل سازمان های رسانه ای 4303347 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
مبانی فلسفی روش تحقیق در رسانه ها 4303345 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مدیریت رسانه پیشرفته 4303087 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روش های پیشرفته تحقیق کیفی 4303078 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مسائل سازمان های رسانه ای 4303347 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مبانی فلسفی روش تحقیق در رسانه ها 4303345 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) 1399/11/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مسائل سازمان های رسانه ای 4303347 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی مدیریت رسانه 4303083 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مسائل سازمان های رسانه ای 4303347 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی مدیریت رسانه 4303083 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش های پیشرفته تحقیق کیفی 4303078 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی فلسفی روش تحقیق در رسانه ها 4303345 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مدیریت رسانه 2 4315120 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1396/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
شیوه های جدید تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی 4306063 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1