اعضای هیات علمی

علی شعبانی

علی شعبانی،

استادیار
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
اتاق : ساختمان امام رضا- طبقه چهارم
صفحه رخ نما