اعضای هیات علمی

علی نمکی

علی نمکی،

استادیار
  • ، عضو گروه تخصصی حسابداری و مالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما