اعضای هیات علمی

آرین قلی پور

آرین قلی پور،

استاد
 • ، عضو کمسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران
 • ، عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم
 • ، عضو کارگروه راهبری و نظارت طرح های مطالعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور
 • ، عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه
 • ، کارشناس استاندارد
 • ، کارشناس استاندارد
 • ، عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم
 • ، عضو "کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران"
 • ، عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117745
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 34
صفحه رخ نما
Scopus
 • 23 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
 • 473 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

پروفایل

 • ، عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه 1398←…
 • ، عضو "کارگروه تخصصی منابع انسانی دانشگاه تهران" 1397←…
 • ، عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم 1397←…
 • ، کارشناس استاندارد 1397←…
 • ، کارشناس استاندارد 1396←…
 • ، عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه 1396←…
 • ، عضو کارگروه راهبری و نظارت طرح های مطالعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور 1396←…
 • ، عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم 1395←…
 • ، عضو کمسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران 1395←…
 • ، عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1391←1392
 • ، عضو هیات تحریریه مجله سیاستهای کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام 1391←1392
 • ، عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های مدیریت عمومی 1389←1392
 • ، عضو هیات تحریریه مجله مدیریت اطلاعات 1389←1392
 • ، کمیته برنامه پنجم توسعه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 1388←1390
 • ، عضو هیات تحریریه مجله سخن سمت 1388←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی