اعضای هیات علمی

علی اکبر فرهنگی

علی اکبر فرهنگی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما