اعضای هیات علمی

علی اکبر فرهنگی

علی اکبر فرهنگی،(بازنشسته)

استاد

طرح های کاربردی