اعضای هیات علمی

حمزه ساجدی صبا

حمزه ساجدی صبا،(بازنشسته)

مربی
دانشکده مدیریت
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما