رئیس اداره تحصیلات تکمیلی رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

رحیمیان- سیمین

{name=name, data=سیمین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رحیمیان
 نام:  سیمین
 سمت:  مسؤول اداره تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117732 و 61117735
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 1

همکاران اداره تحصیلات تکمیلی همکاران اداره تحصیلات تکمیلی

آدوسی- حسین

{name=name, data=حسین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  کارشناس دانشجویان مقطع دکترا (تمام رشته‌ها)
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117734
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 6

آقایی- فروزان

{name=name, data=فروزان, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  آقایی
 نام:  فروزان
 سمت:  کارشناس دانشجویان مقطع دکترا (تمام رشته‌ها)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117734
 ایمیل:  forozan_aghee@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 4

پارسامنش- الهه

{name=name, data=الهه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پارسا‌منش
 نام:  الهه
 سمت:  کارشناس حق التحقیق و حق التدریس
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت روابط عمومی
 تلفن:  61117743
 ایمیل:  e.parsamanesh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی - اولین اتاق سمت راست

پراینده- اعظم

{name=name, data=اعظم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پراینده
 نام:  اعظم
 سمت:  کارشناس گروه‌ها
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117766
 ایمیل:  parayandeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 5

حاجی میرعبدالمجید- اکرم‌السادات

{name=name, data=اکرم السادات, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حاجی میرعبدالمجید
 نام:  اکرم السادات
 سمت:  کارشناس مالی و حسابداری
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117620
 ایمیل:  mirabdolmajid@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 4

خزائی- احمد

{name=name, data=احمد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خزائی
 نام:  احمد
 سمت:  کارشناس رشته‌های MBA و مدیریت بازرگانی
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117620
 ایمیل:  ahmadkhazaei@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 2

شهرابی- مرضیه

{name=name, data=مرضیه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شهرابی
 نام:  مرضیه
 سمت:  کارشناس بازرگانی و MBA
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117766
 ایمیل:  m.shahrabi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 5

علیزاده- فریبا

{name=name, data=فریبا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  علیزاده
 نام:  فریبا
 سمت:  کارشناس صنعتی، تکنولوژی و فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117765
 ایمیل:  falizadeh1375@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 3

نظامی- زهره

{name=name, data=زهره, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نظامی
 نام:  زهره
 سمت:  کارشناس منابع، جهانگردی، رسانه، شهری، آینده پژوهی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- روانشناسی تربیتی
 تلفن:  61117764
 ایمیل:  znezami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی