اعضای هیات علمی    کارکنان    ورود به سایت

- یک‌شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۱

مسؤولین دانشکده- از سربرگهای زیر انتخاب کنید

رئیس دانشکده مدیریت

 نام خانوادگی:  روشندل اربطانی
 نام:  طاهر
 سمت:  عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- استاد تمام
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  arbatani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- اتاق ریاست

لینک دسترسی به رزومه استاد

 

مسؤول روابط عمومی

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

مشاور امور بین الملل

انصاری- منوچهر

انصاری- منوچهر


 نام خانوادگی:  انصاری
 نام:  منوچهر
 سمت:  مشاور روابط بین الملل
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117699
 ایمیل:  mansari@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اساتید- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


معاون آموزشی

محمدیان- ایوب

محمدیان- ایوب


 نام خانوادگی:  محمدیان
 نام:  ایوب
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117645
 ایمیل:  mohamadian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


رئیس اداره آموزش

نام خانوادگی:  نظامی
نام:  زهره
سمت:  رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده
تحصیلات:  کارشناسی ارشد- روانشناسی تربیتی
تلفن:  61117735
ایمیل:  znezami@ut.ac.ir
اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 

مسؤول آموزشهای کاربردی

محمدیان- ایوب

محمدیان- ایوب


 نام خانوادگی:  محمدیان
 نام:  ایوب
 سمت:  مسؤول آموزشهای کاربردی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117720 (دفتر کار) - 61117698 (دفتر علمی)
 ایمیل:  mohamadian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت شرقی (چپ)- اتاق 114

لینک دسترسی به رزومه استاد


معاون پژوهشی

خواجه‌ئیان- داتیس

خواجه‌ئیان- داتیس


 نام خانوادگی:  خواجه‌ئیان
 نام:  داتیس
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  khajeheian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


مسؤولین واحدها به ترتیب الفبا

امین- فرشته

امین- فرشته


 نام خانوادگی:  امین
 نام:  فرشته
 سمت:  مسؤول ارتباط با صنعت و مدرسه کار
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117739
 ایمیل:  famin@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم

لینک دسترسی به رزومه استاد


پنده- غلامرضا

پنده- غلامرضا


 نام خانوادگی:  پنده
 نام:  غلامرضا
 سمت:  مسؤول کتابخانه
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117603
 ایمیل:  pandeh@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- همکف- قسمت اداری

حبیب‌زاده- حبیب

حبیب‌زاده- حبیب


 نام خانوادگی:  حبیب‌زاده
 نام:  حبیب
 سمت:  مسؤول اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناسی- رایانه
 تلفن:  61117693
 ایمیل:  habibzad@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب کلاس 31

مهناز حسین زاده

مهناز حسین زاده


 نام خانوادگی:  حسین زاده
 نام:  مهناز
 سمت:  عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشکده مدیریت
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  
 ایمیل:  mhosseinzadeh@ut.ac.ir
 اتاق:  

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


هندیجانی- رزا

هندیجانی- رزا


 نام خانوادگی:  هندیجانی
 نام:  رزا
 سمت:  مسؤول آزمایشگاه کسب و کار
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117711
 ایمیل:  rosa.hendijani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع غربی (سمت چپ)
لینک دسترسی به رزومه استاد

 


معاون اجرایی

کرمی- غلامرضا

کرمی- غلامرضا


 نام خانوادگی:  کرمی
 نام:  غلامرضا
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون اداری و مالی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  ghkarami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


مسؤولین واحدها به ترتیب الفبا

آدوسی- حسین

آدوسی- حسین


 

 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  رئیس امور مالی دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117781
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

 


شاهوردی- نصراله

شاهوردی- نصراله


 نام خانوادگی:  شاهوردی
 نام:  نصراله
 سمت:  مسؤول کارپردازی- مسؤول پشتیبانی و خدمات عمومی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117692
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو

علیپور یگانه- مریم

علیپور یگانه- مریم


 نام خانوادگی:  علیپور یگانه
 نام:  مریم
 سمت:  رئیس امور اداری و پرسنلی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117752
 ایمیل:  ma_yeganeh@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه همکف- اتاق اول (سمت چپ)

مزیدی- مجتبی

مزیدی- مجتبی


 نام خانوادگی:  مزیدی
 نام:  مجتبی
 سمت:  مسؤول روابط عمومی و سمعی و بصری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117650
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم