اخبار آموزشی و پژوهشی اخبار آموزشی و پژوهشی

« بازگشت

بخشنامه صدور گواهی تحصیلی یا معدل

 
ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 6960707 ﻣﻮرخ 1398/05/02 ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﻋﻼم داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ و ﻣﻌﺪل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺳﻔﺎرت و … ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰارش داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ. 
 
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ:  
1. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰارش 100 (ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎی آﻣﻮزش/داﻧﺸﺠﻮ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ). 
اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﻧﺒﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
 
 
2. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰارش 79 (ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎی آﻣﻮزش/داﻧﺸﺠﻮ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻣﯽ). 
اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را دارد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﮔﺰارش 79، ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه 2 ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه (ﻣﻘﺪار 121) اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﭘﺲ اط ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد. 

اخبار عمومی اخبار عمومی

اطلاعیه اسکان در خوابگاههای دانشگاه تهران (نیمسال اول 1398)
اطلاعیه اسکان در خوابگاههای دانشگاه تهران (نیمسال اول 1398)
روابط عمومی اداره کل امور خوابگاهها اعلام کرد ....
اطلاعیه خروج از کشور دانشجویان مشمول در اربعین حسینی
اطلاعیه خروج از کشور دانشجویان مشمول در اربعین حسینی
انتشار «طرح درس جدید مدیریت رسانه» در سطح بین المللی
انتشار «طرح درس جدید مدیریت رسانه» در سطح بین المللی
طر ح درس مدیریت رسانه (به صورت کتاب به زبان انگلیسی) توسط اساتید این گروه در دانشکده مدیریت تدوین و توسط انتشارات تخصصی «رسانه قرن بیست و یکم» وابسته به دانشگاه پورتوی پرتغال منتشر گردید.
ساعات مراجعه و پاسخگویی دانشکده در ایام تابستان
ساعات مراجعه و پاسخگویی دانشکده در ایام تابستان
اطلاعیه‌ مهم: تعطیلی سایتهای رایانه‌ای ساختمان الغدیر
اطلاعیه‌ مهم: تعطیلی سایتهای رایانه‌ای ساختمان الغدیر
به دلیل انجام تعمیرات و نوسازی ساختمان الغدیر ....