معاون دانشجویی و فرهنگی

 نام خانوادگی:  نرگسیان
 نام:  عباس
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون دانشجویی- فرهنگی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117635
 ایمیل:  nargesian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- سمت راست- نیم طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد