رئیس دانشکده مدیریت

 نام خانوادگی:  روشندل اربطانی
 نام:  طاهر
 سمت:  عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- استاد تمام
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  arbatani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- اتاق ریاست

لینک دسترسی به رزومه استاد

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 نام خانوادگی:  محمدیان
 نام:  ایوب
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117645
 ایمیل:  mohamadian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی

لینک دسترسی به رزومه استاد

 

معاون پژوهشی و فناوری

 نام خانوادگی:  خواجه‌ئیان
 نام:  داتیس
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  khajeheian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

 

معاون دانشجویی و فرهنگی

 نام خانوادگی:  نرگسیان
 نام:  عباس
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون دانشجویی- فرهنگی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117635
 ایمیل:  nargesian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- سمت راست- نیم طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

 

معاون اجرایی (اداری و مالی)

 نام خانوادگی:  کرمی
 نام:  غلامرضا
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون اداری و مالی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  ghkarami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد

 

مشاور امور بین‌الملل

 نام خانوادگی:  انصاری
 نام:  منوچهر
 سمت:  مشاور روابط بین الملل
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117699
 ایمیل:  mansari@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اساتید- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد