مسؤول روابط عمومی

{name=name, data=انسیه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شکری
 نام:  انسیه
 سمت:  مسؤول دفتر ریاست و مسؤول روابط عمومی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 تلفن:  ۶۱۱۱۷۶۳۰ (دفتر ریاست) - ۶۱۱۱۷۶۲۹ (روابط عمومی)
 ایمیل:  shokri_nc@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا