مسؤول روابط عمومی و سمعی و بصری

 نام خانوادگی:  مزیدی
 نام:  مجتبی
 سمت:  مسؤول روابط عمومی و سمعی و بصری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117650
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم