تلفنها و ایمیلهای دانشکده

مسؤول وب‌سایت و روابط عمومی:

تلفن: 61117701          ایمیل: management@ut.ac.ir

سؤالات عمومی، انتقادات و پیشنهادات خود درباره دانشکده یا وب‌سایت دانشکده را از طریق ایمیل، فرم تماس با ما و یا تماس تلفنی، با مسؤول روابط عمومی دانشکده مطرح نموده و پاسخ دریافت نمایید.

تلفنها و ایمیلهای دانشکده:

تلفن: ۸۸۰۰۰۲۴۵
فکس: ۸۸۰۰۶۴۷۷
ایمیل دانشکده: management@ut.ac.ir