تلفنها و ایمیلهای دانشکده

تلفنها و ایمیلهای دانشکده:

تلفن: ۸۸۰۰۰۲۴۵
فکس: ۸۸۰۰۶۴۷۷
ایمیل دانشکده: management@ut.ac.ir