تمامی خبرها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بخشنامه صدور گواهی تحصیلی یا معدل

بخشنامه صدور گواهی تحصیلی یا معدل


 
ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 6960707 ﻣﻮرخ 1398/05/02 ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﻋﻼم داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ و ﻣﻌﺪل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺳﻔﺎرت و … ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰارش داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ. 
 
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ:  
1. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰارش 100 (ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎی آﻣﻮزش/داﻧﺸﺠﻮ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ). 
اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﻧﺒﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
 
 
2. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰارش 79 (ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎی آﻣﻮزش/داﻧﺸﺠﻮ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ/ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻣﯽ). 
اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را دارد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﮔﺰارش 79، ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه 2 ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه (ﻣﻘﺪار 121) اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﭘﺲ اط ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد. 
آدرس کوتاه :