مسئولین دانشکده مسئولین دانشکده

رئیس دانشکده رئیس دانشکده

سهرابی- بابک

{name=name, data=بابک, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سهرابی
 نام:  بابک
 سمت:  عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- استاد تمام
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  bsohrabi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- اتاق ریاست

لینک دسترسی به رزومه استاد


مسؤول روابط عمومی مسؤول روابط عمومی

شکری- انسیه

{name=name, data=انسیه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شکری
 نام:  انسیه
 سمت:  مسؤول دفتر ریاست و مسؤول روابط عمومی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کتابداری
 تلفن:  ۶۱۱۱۷۶۳۰ (ریاست) - ۶۱۱۱۷۶۲۹ (روابط عمومی)
 ایمیل:  shokri_nc@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

مشاور روابط بین الملل مشاور روابط بین الملل

انصاری- منوچهر

{name=name, data=منوچهر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  انصاری
 نام:  منوچهر
 سمت:  مشاور روابط بین الملل
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117699
 ایمیل:  mansari@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اساتید- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد


مسؤول امور شاهد و ایثارگر مسؤول امور شاهد و ایثارگر

میرا- ابوالقاسم

{name=name, data=سیدابوالقاسم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  میرا
 نام:  سیدابوالقاسم
 سمت:  مسؤول شاهد و ایثارگر
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117615
 ایمیل:  smira@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اساتید- طبقه همکف

لینک دسترسی به رزومه استاد


مسؤول نهاد رهبری در دانشکده مسؤول نهاد رهبری در دانشکده

حسین زاده- سیدمحمدتقی

{name=name, data=سیدمحمدتقی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  حسین‌زاده
 نام:  سیدمحمدتقی
 سمت:  مسؤول نهاد رهبری در دانشکده
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117701
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

مشایخی- بیتا

{name=name, data=بیتا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مشایخی
 نام:  بیتا
 سمت:  معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117645
 ایمیل:  mashaykhi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد


مسؤولین حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی مسؤولین حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

بابایی- سیروس

{name=name, data=بابایی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سیروس
 نام:  بابایی
 سمت:  مسؤول آموزشهای مجازی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- کارآفرینی
 تلفن:  61117770
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع غربی (چپ)‌- همکف- انتهای راهرو

رحیمیان- سیمین

{name=name, data=سیمین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رحیمیان
 نام:  سیمین
 سمت:  مسؤول اداره تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117732 و 61117735
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 1

مالکی- محمدباقر

{name=name, data=محمدباقر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مالکی
 نام:  محمدباقر
 سمت:  مسؤول اداره آموزش (مقطع کارشناسی)
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117631
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت راست- همکف- انتهای راهرو - اداره آموزش

محمدیان- ایوب

{name=name, data=ایوب, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  محمدیان
 نام:  ایوب
 سمت:  مسؤول آموزشهای کاربردی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117720 (دفتر کار) - 61117698 (دفتر علمی)
 ایمیل:  mohamadian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت شرقی (چپ)- اتاق 114

لینک دسترسی به رزومه استاد


معاون پژوهشی و فناوری معاون پژوهشی و فناوری

روحانی- سعید

{name=name, data=سعید, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  روحانی
 نام:  سعید
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  srouhani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد


مسؤولین حوزه معاونت پژوهش و فناوری مسؤولین حوزه معاونت پژوهش و فناوری

اسفیدانی- محمدرحیم

{name=name, data=محمد رحیم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  اسفیدانی
 نام:  محمد رحیم
 سمت:  مسؤول اداره امور پژوهشی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117779
 ایمیل:  esfidani@ut.ac.ir
 اتاق:  اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 43

لینک دسترسی به رزومه استاد


امین- فرشته

{name=name, data=فرشته, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  امین
 نام:  فرشته
 سمت:  مسؤول ارتباط با صنعت و مدرسه کار
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117739
 ایمیل:  famin@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم

لینک دسترسی به رزومه استاد


پنده- غلامرضا

{name=name, data=غلامرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  پنده
 نام:  غلامرضا
 سمت:  مسؤول کتابخانه
 تحصیلات:  کارشناسی
 تلفن:  61117603
 ایمیل:  pandeh@ut.ac.ir
 اتاق:  کتابخانه- همکف- قسمت اداری

توکلی‌نیا- منصور

{name=name, data=منصور, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  توکلی‌نیا
 نام:  منصور
 سمت:  مسؤول اداره فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- مدیریت
 تلفن:  61117702
 ایمیل:  mtavakoli@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان الغدیر- همکف- جنب سایت دکترا

محمدی- مهدی

{name=name, data=مهدی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  محمدی
 نام:  مهدی
 سمت:  مسؤول پژوهشهای کاربردی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117618
 ایمیل:  memohammadi@ut.ac.ir
 اتاق:  اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 42

لینک دسترسی به رزومه استاد


نوروزی- علیرضا

{name=name, data=علیرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نوروزی
 نام:  علیرضا
 سمت:  رئیس انتشارات دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117669
 ایمیل:  noruzi@ut.ac.ir
 اتاق:  انتشارات- ساختمان جنوبی- ضلع غربی (چپ) نیم طبقه پایین

لینک دسترسی به رزومه استاد


هندیجانی- رزا

{name=name, data=رزا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  هندیجانی
 نام:  رزا
 سمت:  مسؤول آزمایشگاه کسب و کار
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117711
 ایمیل:  rosa.hendijani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع غربی (سمت چپ)

معاون اجرایی و دانشجویی معاون اجرایی و دانشجویی

کرمی- غلامرضا

{name=name, data=غلامرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  کرمی
 نام:  غلامرضا
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون اجرایی و دانشجویی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117644
 ایمیل:  ghkarami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا

لینک دسترسی به رزومه استاد


مسؤولین حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی مسؤولین حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی

خزایی- امیررضا

{name=name, data=امیر رضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خزایی
 نام:  امیر رضا
 سمت:  مسؤول اداره امور عمومی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117691
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف

علیپور یگانه- مریم

{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  علیپور یگانه
 نام:  مریم
 سمت:  رئیس امور اداری و پرسنلی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117752
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه همکف- اتاق اول (سمت چپ)

غلامی- علیرضا

{name=name, data=علیرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  غلامی
 نام:  علیرضا
 سمت:  رئیس امور دانشجویی
 تحصیلات:  کارشناسی- روانشناسی بالینی
 تلفن:  61117659
 ایمیل:  alirezagholami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- نیم طبقه بالا- اتاق 101

مزیدی- مجتبی

{name=name, data=مجتبی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مزیدی
 نام:  مجتبی
 سمت:  مسؤول سمعی و بصری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117650
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان الغدیر- طبقه دوم

ناصری- ربابه

{name=name, data=ربابه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  ناصری
 نام:  ربابه
 سمت:  رئیس حسابداری
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117639
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف

نوراله- علی

{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نوراله
 نام:  علی
 سمت:  مسؤول امور تربیت بدنی و امور فرهنگی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117671
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی- طبقه بالا