پرسنل دانشکده مدیریت

فهرست کلیه کارکنان غیر عضو هیئت علمی دانشکده در این صفحه قابل مشاهده است.

تصویر نامنام خانوادگیسمتتحصیلاتتلفننشانی دفترپست الکترونیکیدسته
-مهدیفلاحمسئول دفتر ریاست دانشکدهکاردانی61117630ساختمان اداری، طبقه بالا، دفتر ریاستmahdifallah@ut.ac.irحوزه ریاست
-هانیه ساداتجعفریهکارشناس امور بین‌المللدانشجوی دکتری مدیریت رسانه61117615ساختمان اداری2، واحد بین‌المللhaniyehjafariyeh@ut.ac.irحوزه ریاست
-مجتبیمزیدیروابط عمومی-----
-فاطمهآبدار اصفهانیکارشناس مسئول خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریتکارشناس ارشد کارآفرینی61117764ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اداره آموزشf.abdaresfahani@ut.ac.irآموزش
-رسولاحمدیکارشناس گروه دولتی (مقطع کارشناسی و دکتری)کارشناسی61117762ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اداره آموزشrasoolahmadi@ut.ac.irآموزش
-حسینآدوسیرئیس حسابداریکارشناسی ارشد61117781ساختمان اداری، طبقه همکف، انتهای راهروadousi@ut.ac.irاداری و مالی
-علی اصغراسکندری-----خدمات
-فروزانآقاییکارشناس پژوهش-61117637ساختمان مرکز نوآوری، دفتر ارتباط با صنعتforozan_aghee@ut.ac.irپژوهش و فناوری
-محمداکبری-----خدمات
-سیروسباباییکارشناس مسئول خدمات آموزشی کارشناسی دانشکده مدیریتکارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی61117765ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اداره آموزشsirousbabaei@ut.ac.irآموزش
-الههپارسامنشگروه حسابداری ( تمامی مقاطع تحصیلی) و گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (تمامی مقاطع)کارشناسی مدیریت روابط عمومی61117643ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اداره آموزشe.parsamanesh@ut.ac.irآموزش
-رضاپیرویمسئول دفتر معاون اداری مالیکارشناسی61117644ساختمان اداری، طبقه بالا، دفتر معاونت اداری و مالیr.peyravi@ut.ac.irاداری و مالی
-زهراپهلوان‌زادهمسئول دفتر معاون آموزشکارشناسی ارشد حقوق61117634ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اداره آموزشza_pahlavan@ut.ac.irآموزش
-مریمجعفریکارشناس اداره امور پژوهشیکارشناسی ارشد کارآفرینی61117755ساختمان جنوبی، ضلع شرقی، نیم طبقه بالا، اتاق 110jafari.maryam@ut.ac.irپژوهش و فناوری
-زهراچمنیکارشناس مسؤول خدمات آموزشیکارشناسی ارشد علم سنجی61117631ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اداره آموزشchamani@ut.ac.irآموزش
-حبیبحبیب‌زادهمسئول اداره فناوری اطلاعاتکارشناسی رایانه61117693ساختمان شمالی، انتهای ضلع غربی، اداره خدمات انفورماتیکhabibzad@ut.ac.irپژوهش و فناوری
-حمیدحسین زادهکارشناس دبیرخانهکارشناسی مدیریت امور فرهنگی61117638ساختمان اداری 2-اداری و مالی
-مریمحسینعلی‌پورکارشناس حسابداریکارشناسی حسابداری61117781ساختمان اداری، طبقه همکف، انتهای راهروma_alipour@ut.ac.irاداری و مالی
-علیحشمتیکارشناس اداره فناوری اطلاعاتکارشناس کامپیوتر61117704ساختمان شمالی، انتهای ضلع غربی، اداره خدمات انفورماتیکheshmatiali@ut.ac.irپژوهش و فناوری
-رسولخیریکارشناس گروه مدیریت صنعتی-61117734ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اداره آموزشrasolkheyri@ut.ac.irآموزش
-احمدخزائیکارشناس گروه مدیریت مالیکارشناسی مدیریت61117733ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اداره آموزشahmadkhazaei@ut.ac.irآموزش
-امیدرضاخزائیکارشناس کارپردازی-61117691ساختمان اداری، طبقه همکفkhazaie@ut.ac.irاداری و مالی
-معصومهداستانیکارشناس وام، تسویه حساب، خوابگاهکارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی61117714ساختمان شمالی، نیم‌طبقه بالاییdastani1485@ut.ac.irدانشجویی و فرهنگی
-اکبردین‌پژوه-----خدمات
-احمدرجالمسئول دفتر معاون پژوهش و فناوریکارشناس ارشد فناوری اطلاعات61117703ساختمان مرکز نوآوری، دفتر معاون پژوهش و فناوریahmadrejal69@gmail.comپژوهش و فناوری
-سیمینرحیمیانمسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی؛ کارشناس امور وام و تصفیه حسابکارشناسی مدیریت امور فرهنگی61117630ساختمان شمالی، نیم‌طبقه بالاییsrahimian92@ut.ac.irدانشجویی و فرهنگی
-رضارضاییکارشناس امور دانشجویی و تغذیهکارشناس مدیریت امور فرهنگی61117668ساختمان شمالی، نیم‌طبقه بالاییrezai1369@ut.ac.irدانشجویی و فرهنگی
-ملیحهرضازادهکارشناس واحد انفورماتیککارشناس رایانه61117703ساختمان مرکز نوآوری، دفتر قراردادهاrezazadeh_m@ut.ac.irپژوهش و فناوری
-ستاتیراروحانیانکارشناس امور تربیت بدنیکارشناسی ارشد61117608سالن سرپوشیده-دانشجویی و فرهنگی
-مهشیدسمیعیکارشناس دبیرخانه و مسؤول امور اداری اعضای هیأت علمیکارشناسی مدیریت61117680ساختمان اداری2e_samiei@ut.ac.irاداری و مالی
-نصرالهشاهوردیمسئول پشتیبانی و خدمات عمومی-61117692ساختمان اداری، طبقه همکف--
-حیدرشیخ حسینی-----خدمات
-اکرمشریفیکتابداردیپلم61117678کتابخانه-پژوهش و فناوری
-سانازشمسعلی‌زادهکارشناس حسابداریکارشناسی حسابداری61117649ساختمان اداری، طبقه همکفs.shamsalizade@ut.ac.irاداری و مالی
-علیصادقی------
-پروینعزیززادهکارشناس امور رفاهی و کنترل تردد-61117614ساختمان اداری2parvinazizzadeh@ut.ac.irاداری و مالی
-خدیجهعصارشکارشناس حسابداری-61117740ساختمان اداری، طبقه همکفkasaresh@ut.ac.irاداری و مالی
-مریمعلیپور یگانهرئیس امور اداری و پرسنلیکارشناسی ارشد61117752ساختمان اداری2ma_yeganeh@ut.ac.irاداری و مالی
-فاضلیزهراکارشناس مسئول پژوهش‌های کاربردیکارشناسی علوم تربیتی61117736ساختمان جنوبی، ضلع شرقی، نیم طبقه بالا، اتاق 112zfazeli@ut.ac.irپژوهش و فناوری
-ابوالقاسمفتحی------
-رضافعالیامین اموال و انباردار-61117626ساختمان اداری، طبقه همکف--
-سیدرضاقیاسیمسئول و سرپرست کلاسها-61117601ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اداره آموزش--
-شهلاکریمیکارشناس گروه مدیریت بازرگانی-61117766ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اداره آموزشshahlakarimi@ut.ac.irآموزش
-مسلمکلانتریکتابدار-61117678کتابخانهm_kalantarin@ut.ac.irپژوهش و فناوری
-لیلامحمدیکارشناس امور تربیت بدنی-61117747سالن سرپوشیده--
-جوادمحمودی-----خدمات
-مجتبیمزیدیمسئول روابط عمومیکارشناسی ارشد61117650ساختمان اداری، طبقه بالا-حوزه ریاست
-امیرحسینملکیکارشناس کتابداریکارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی61117715کتابخانهahmaleki@ut.ac.ir-
-زهرهنظامیرئیس اداره خدمات آموزشیکارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی61117735ساختمان جنوبی، ضلع غربی، اداره آموزشznezami@ut.ac.irآموزش
-علینوراللهرئیس اداره امور دانشجویی، فرهنگی و شاهد و ایثارگرکارشناسی ارشد61117671سالن سرپوشیدهalinoorallah@ut.ac.irدانشجویی و فرهنگی
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۰ مورد.