معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

محمدیان- ایوب

محمدیان- ایوب


 نام خانوادگی:  محمدیان
 نام:  ایوب
 سمت:  عضو هیأت علمی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117645
 ایمیل:  mohamadian@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع غربی

لینک دسترسی به رزومه استاد

 


مسؤول دفتر معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

 نام خانوادگی:  پهلوانزاده
 نام:  زهرا
 سمت:  مسؤول دفتر معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  کارشناس ارشد- حقوق
 تلفن:  61117634
 ایمیل:  za_pahlavan@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- طبقه اول- روبروی کلاس شماره 9