گروه‌های آموزشی

اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در حال حاضر در هفت گروه مشغول به فعالیت هستند. این هفت گروه عبارتند از مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، حسابداری، علم اطلاعات و دانش شناسی.