راهنمای ارسال فایل برای انتشار موضوع و مشخصات پایان نامه

1

فایل اطلاعات دفاعیه را از لیک مقابل دانلود کرده و جدول آن‌ را کامل نمایید.

لینک دانلود فایل اطلاعات دفاعیه

2 فایل مربوطه را از طریق ایمیل مقابل ارسال نمایید.

management@ut.ac.ir


حتما 48 ساعت قبل از دفاع و یا زودتر اطلاع رسانی نمایید
تا در سایت و شکبه‌های اجتماعی دانشکده اطلاع‌رسانی شود

  

اطلاعات مربوط به پایان‌نامه/رساله شما
مانند جدول ذیل به نمایش درخواهد آمد

 

برنامه دفاعیه‌ها