مدیر گروه حسابداری مدیر گروه حسابداری

دانشیار
شماره تماس : 61117623
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 526
پست الکترونیکی

مدیر گروه مدیریت دولتی مدیر گروه مدیریت دولتی

دانشیار
شماره تماس : 61117663
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 24
پست الکترونیکی

مدیر گروه مدیریت بازرگانی مدیر گروه مدیریت بازرگانی

دانشیار
شماره تماس : 61115672
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 59
پست الکترونیکی

مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه

استاد
شماره تماس : 61117675
اتاق: ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 52
پست الکترونیکی

مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات

استاد
شماره تماس : 61117619
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 513
پست الکترونیکی

مدیر گروه مدیریت صنعتی مدیر گروه مدیریت صنعتی

استاد
شماره تماس : 61117653
اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 39
پست الکترونیکی

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

استادیار
شماره تماس : 61117716
اتاق
پست الکترونیکی

مدیر گروه مدیریت منابع انسانی مدیر گروه مدیریت منابع انسانی

استادیار
شماره تماس : 61117783
اتاق: ساختمان امام رضا- اتاق 408
پست الکترونیکی