رئیس دانشکده مدیریت

 نام خانوادگی:  سهرابی
 نام:  بابک
 سمت:  عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- استاد تمام
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  bsohrabi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- اتاق ریاست

لینک دسترسی به رزومه استاد

 

مسؤول دفتر ریاست دانشکده

{name=name, data=سیمین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رحیمیان
 نام:  سیمین
 سمت:  مسؤول دفتر حوزه ریاست دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  srahimian92@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه اول