رئیس دانشکده مدیریت

 نام خانوادگی:  روشندل اربطانی
 نام:  طاهر
 سمت:  عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- استاد تمام
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  arbatani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه اول- اتاق ریاست

لینک دسترسی به رزومه استاد

 

مسؤول دفتر ریاست دانشکده

 نام خانوادگی:  فلاح
 نام:  مهدی
 سمت:  مسؤول دفتر ریاست دانشکده
 تحصیلات:  فوق دیپلم
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  mahdifallah@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه بالا