مشروح خبر: مشروح خبر:

کتابخانه- تمدید کتاب

برای تمدید زمان امانت کتاب کافی است با شماره تلفن ۶۱۱۱۷۶۷۸ تماس گرفته و شماره دانشجویی خود را اعلام نمایید