مشروح خبر یا مطلب:

نظامی- زهره

نظامی- زهره


{name=name, data=زهره, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نظامی
 نام:  زهره
 سمت:  کارشناس مدیریت دولتی، منابع انسانی، جهانگردی، رسانه
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- روانشناسی تربیتی
 تلفن:  61117764 و 88008969
 ایمیل:  znezami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی