مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

نجاتی- مهین

{name=name, data=مهین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نجاتی
 نام:  مهین
 سمت:  
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق: