مشروح خبر یا مطلب:

مواد امتحانی آزمون جامع دکترا

مواد امتحانی آزمون جامع دکترا


 مواد و منابع آزمون جامع گروه علم اطلاعات

رشته/گرایش

ماده درسی

منابع

بازیابی اطلاعات و دانش

روش تحقیق

کتابهای روش‌های تحقیق در علوم رفتاری و درآمدی بر تحقیق کیفی از دکتر بازرگان

وب معنایی و هستی شناسی

 

پردازش زبان طبیعی

 

مدیریت اطلاعات

 و دانش

روش تحقیق

کتابهای روش‌های تحقیق در علوم رفتاری و درآمدی بر تحقیق کیفی از دکتر بازرگان

کسب و استخراج دانش

-          

ترسیم نقشه دانش

-          

برای سایر درس‌ها (بجز روش تحقیق) دانشجویان می توانند برای پاسخگویی بهتر، به جزوات کلاسی و منابع معرفی شده استاد مربوطه مراجعه کنند.

 

مواد و منابع آزمون جامع گروه حسابداری

 

رشته/گرایش

ماده درسی

منابع

حسابداری

 تئوریهای پیشرفته در حسابداری مالی


 

 پژوهشهای تجربی حسابداری 

 

 حسابداری مدیریت

 

 

 

مواد و منابع آزمون جامع گروه مدیریت بازرگانی

رشته/گرایش

ماده درسی

منابع

مدیریت بازرگانی

(بازاریابی)

تحقیقات بازاریابی پیشرفته

-Malhotra .N.K & BriksD.F. Marketing Reseach : an applied approacj

رفتار مصرف‌کننده

-      Parsons, Elizabeth, & Maclaran, Pauline. (2009). Contemporary issues in marketing and consumer behavior: Routledge.

-      McQuarrie, Edward F, & Mick, David Glen. (1992). On resonance: A critical pluralistic inquiry into advertising rhetoric. Journal of Consumer Research, 180-197.

-      McQuarrie, Edward F, & Mick, David Glen. (1996). Figures of rhetoric in advertising language. Journal of consumer research, 424-438.

-       سیدرضا سیدجوادین و محمدرحیم اسفیدانی (1392)، رفتار مصرف کننده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-      رفتار مصرف کننده تالیف شیفمن ترجمه مسعود کرمی

بازاریابی بین‌الملل

-         کیگان وارن جی، 1394، بازاریابی جهانی، ترجمه دکتر عبدالحمید ابراهیمی و هرمز مهرانی، تهران: نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی.

-         هاشم آقازاده، احسان سلطانی فر (1395). بازرگانی بین الملل. انتشارات دانشگاه تهران

مدیریت بازرگانی

(سیاست‌گذاری بازرگانی)

اجرای استراتژی

-          Strategic management ,concepts and tools for creating real world ,jeff Dyer ,paul godfrey, jenson,Bryce,Willy:2016

-         رابرت ام. گرنت (1394). مدیریت استراتژیک با ر ویکرد امروزی؛ ترجمه آرش خلیلی نصر. انتشارات آریانا قلم،  ویرایش هشتم

استراتژی بازرگانی

-         Grant, R. M., & Jordan, J. J. (2015). Foundations of strategy. John Wiley & Sons.

-         دستنامه مدیریت استراتژیک ،دکتر اقازاده،انتشارات دانشگاه تهران

روش تحقیق

  Creswell, J.W (2012). Educational Research: planning, conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research., Pearson Education (Research Design), 4th Edition.:فقط فصول 13 الی 17 (فصول طرح های کیفی و آمیخته)

 
     Yin, R. K (2014). Case study Research: design and Methods. Sage publications, 5th Edition
 
       Cassel, c. & Symon, G. Essential guide to qualitative methods in organizational research
 
- کرسول، جان دبلیو (1391). طرح پژوهش: رویکردهای کمی، کیفی و شیوه ترکیبی. ترجمه حسن دانایی فرد و علی صالحی. موئسسه کتاب مهربان نشر

مدیریت راهبردی

درس حاکمیت شرکتی

-           kent Baker and Ronald Anderson , Corporate Governance: A Synthesis of theory , Reseach and practice. Editorial book        

-         حاکمیت شرکتی نوین، مارتین هیلب، ترجمه دکتر شاه حسینی و رنجبر. چاپ دوم. دانشگاه تهران

درس روش تحقیق

-          Creswell, J.W (2012). Educational Research: planning, conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research., Pearson Education (Research Design), 4th Edition.:فقط فصول 13 الی 17 (فصول طرح های کیفی و آمیخته)

-         Yin, R. K (2014). Case study Research: design and Methods. Sage publications, 5th Edition

-         Cassel, c. & Symon, G. Essential guide to qualitative methods in organizational research

-         کرسول، جان دبلیو (1391). طرح پژوهش: رویکردهای کمی، کیفی و شیوه ترکیبی. ترجمه حسن دانایی فرد و علی صالحی. موئسسه کتاب مهربان نشر

مباحث پیشرفته در استراتژی

-          De Wit, Bob (2017). Strategy: an international perspective. 6th edition. Cengage learning

 

روش در روش دکتر احمد محمد پور
روشهای پژوهش کیفی دکتر حسن خنیفر
روش تحقیق

مدیریت رسانه

مدیریت رسانه انتشارات دانشگاه تهران
مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق انتشارات مدیریت صنعتی
سمینار
عصر اطلاعات کاستلز (هر سه جلد ) تکنولوژیهای نوین

 

مدیریت منابع انسانی 

استراتژی‌های منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل (نوشته استوارت براون ترجمه دکتر اعرابی و دکتر فیاضی)

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (آرمسترانگ)

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی (ترجمه فرشته امین و فاطمه کرمی)

مبانی فلسفی تئوری‌های مدیریت

سازمان‌ها و سازماندهی (نوشته اسکات ترجمه دکتر سیدجوادین و همکاران)

سازمان سیستم‌های عقلایی طبیعی و باز (نوشته اسکات- ترجمه دکتر میرزایی اهرنجانی)

نظریه رفتاری

نظریه‌های رفتار سازمانی و اجتماعی (نوشته سوزان رابینز- ترجمه اعرابی و دکتر فیاضی

مدیریت رفتار سازمانی (نوشته دکتر سیدجوادین)

روش تحقیق

بازکاوی روش تحقیق آمیخته (دکتر رضوی و همکاران)

روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته (دکتر بازرگان)

 

مدیریت صنعتی

گرایش تولید در عملیات

مدیریت فازی

نظریه سیستمها

برنامه ریزی و کنترل تولید

مدیریت زنجیره تامین

گرایش or

مدیریت فازی

نظریه سیستمها

فرآیندهای تصادفی

تحقیق در عملیات نرم

 

هرگونه تغییر در محتوای امتحانات و یا مواد درسی سایر رشته، از همین طریق اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آدرس کوتاه :