مشروح خبر: مشروح خبر:

مقاله برگزیده پژوهشی و اعطای جایزه به دانشجو