مشروح خبر یا مطلب:

قناتی- سوسن

قناتی- سوسن


{name=name, data=سوسن, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  قناتی
 نام:  سوسن
 سمت:  کارشناس کتابخانه
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد- مدیریت
 تلفن:  61117627
 ایمیل:  
 اتاق:  کتابخانه- همکف- بخش اداری