مشروح خبر یا مطلب:

فلوچارت ثبت درخواست و مدارک دانشجویان جهت طرح در کمیسیون پزشکی

فلوچارت ثبت درخواست و مدارک دانشجویان جهت طرح در کمیسیون پزشکی


فلوچارت ثبت  درخواست و مدارک دانشجویان  جهت طرح در کمیسیون پزشکی دانشجویان دانشگاه از طریق سامانه جامع آموزش
 

لینک دریافت فلوچارت

ارسال مدارک جهت طرح در کمیسیون مذکور فقط از طریق  پیشخوان سامانه جامع آموزش و طبق فوچارت مذکور انجام می‌پذیرد و  مدارکی که اشتباها از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود، بدون بررسی از سوی کمیسیون مذکور به آن پردیس/ دانشکده ، اعاده خواهد شد. 

همچنین لازم است  مدارک پزشکی (شامل عکس، آزمایش ، سی تی اسکن) پس از طرح در کمیسیون پزشکی دانشجویان دانشگاه و عودت به آن پردیس/ دانشکده ، با اخذ رسید به  دانشجو تحویل  گردد . 

لازم است دستور فرمایند در خصوص تکمیل فرایند  ثبت نامه کمیسیون پزشکی در اتوماسیون و پرونده الکترونیکی دانشجو طبق مفاد این فرایند اقدام گردیده  و فرایند به صورت کامل انجام شود.

اداره کل آموزش دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :