مشروح خبر یا مطلب:

فرم شماره 02- فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) (ارشد و دکترا)

فرم شماره 02- فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) (ارشد و دکترا)


پروپوزال کمی

لینک دانلود: فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) کمی (برای مقاطع ارشد و دکترا)     فایل Word

لینک دانلود: فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) کمی (برای مقاطع ارشد و دکترا)     فایل PDF 

 

پروپوزال کیفی

لینک دانلود: فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) کیفی (برای مقاطع ارشد و دکترا)     فایل Word

لینک دانلود: فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) کیفی (برای مقاطع ارشد و دکترا)     فایل PDF 

تذکر:

دانشجویانی که بنا به ضرورت تحقیق از روش‌های ترکیبی یا آمیخته (Mixed Methods) برای انجام پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری استفاده می‌کنند با توجه به نقش و اهمیت ویژه بخش کمی یا کیفی تحقیق و همچنین ترتیب مراحل کمی و کیفی تحقیق، می‌توانند یکی از فرم‌های پروپوزال کمی یا کیفی را حسب مورد به عنوان مبنا در نظر گرفته و موارد اصلاحی ضروری برای انطباق با نیازمندی‌های روشی تحقیق پیشنهادی را در آن اعمال نمایند.

آدرس کوتاه :