مشروح خبر یا مطلب:

فرایند شماره 04- فارغ التحصیلی

فرایند شماره 04- فارغ التحصیلی


1. چاپ رساله/ پایان نامه (لینک فرآیند 3)

2. دریافت فرم اجازه توزیع رساله/پایان‌نامه  (لینک دانلود: فرم شماره 7) از سایت دانشکده و تایید توسط کارشناس آموزش و سپس استاد راهنمای اول.
3. درخواست فارغ التحصیلی در سیستم گلستان.
4. تحویل فرم تایید شده (فرم شماره 7) به کارشناس رشته، ممهور شدن پایان‌نامه و ابطال کارت دانشجویی توسط کارشناس رشته.
5. دریافت فرم تسویه حساب (لینک دانلود: فرم شماره 8) از سایت دانشکده و تسویه با سایر واحدها.
6. مراجعه به کارشناس آموزش برای بررسی و رفع نواقص پرونده برای فارغ‌التحصیلی و دریافت شماره گزارش فارغ‌التحصیلی.