مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند شماره 02- فرآیند تعیین روز دفاع (ارشد و دکتری)

فرآیند شماره 02- فرآیند تعیین روز دفاع (ارشد و دکتری)


برای تعیین روز دفاع، باید فرایند ذیل توسط دانشجو انجام شود

1. دانشجو فرم تعیین روز دفاع (فرم شماره 3) را از سایت دانشکده مدیریت دریافت و تکمیل نماید

2. علاوه بر فرم شماره 3 ، دانشجو باید فایل اکسل مقطع خود را نیز دانلود و تکمیل نماید (همان لینک بالا).

3. فایلهای بند یک و دو را به ایمیل کارشناس مربوطه ارسال نماید.  (کارشناسان تحصیلات تکمیلی)

4. دانشجو پس از تایید کارشناس، زمان دفاع را با اساتید هماهنگ نماید و فرم را به امضای ایشان برساند.

5. دانشجو زمان دفاع را با کارشناس آموزش و مکان دفاع نهایی دکتری را با آقای مزیدی تلفن 61117650 و مکان بقیه دفاع‌ها را با آقای قیاسی تلفن: 61117601 هماهنگ نماید و فرم را به امضای ایشان برساند.

6. دانشجو باید اطلاعات مربوط به دفاعیه خود را در سایت دانشکده منتشر نماید.   (لینک راهنمای انتشار دفاعیه در سایت)