مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند شماره 02- فرآیند تعیین روز دفاع (ارشد و دکتری)

فرآیند شماره 02- فرآیند تعیین روز دفاع (ارشد و دکتری)


برای تعیین روز دفاع، باید فرایند ذیل توسط دانشجو انجام شود

۱. ثبت درخواست در پیشخوان سامانه جامع آموزش (برای دفاع پروپوزال دکتری: درخواست تصویب موضوع پروپوزال و برای دفاع نهایی دکتری و کارشناسی ارشد: درخواست دفاع).

۲. دانشجو فرم تعیین روز دفاع (فرم شماره ۳) را از سایت دانشکده مدیریت دریافت و تکمیل نماید.

۳. در اولین مرحله دانشجو باید تأیید کارشناس را دریافت نماید، در غیر این صورت جلسه دفاع رسمیت نداشته و کنسل خواهد شد.

۴. تنها در صورتی جلسه دفاع برگزار می‌شود که همه اساتید با برگزاری دفاع و زمان دفاع موافقت نمایند و فرم به امضای همه اساتید برسد.

۵. دانشجو مکان دفاع را با مسؤول کلاس‌ها آقای قیاسی هماهنگ نماید.

۶. دانشجو فرم شماره ۳ تکمیل شده را باید حداقل ۴۸ ساعت کاری قبل از زمان دفاع به کارشناس آموزش تحویل نماید. در غیر این صورت دفاع برگزار نخواهد شد.

۷. کارشناس پوشه دفاع را تنظیم و برای دریافت مبلغ حق الزحمه داوری و برگزاری جلسه دفاع حداقل ۲۴ ساعت قبل از زمان دفاع به نماینده تحصیلات تکمیلی تحویل نماید.

۷.۱. پوشه دفاع نهایی: قرارداد داوری، صورتجلسه دفاع (از سال ۹۷ به بعد از طریق پیشخوان)، گواهی دفاع، فرم ارزیابی داوری و سوگندنامه (ویژه دکتری)

۷.۲. پوشه دفاع پروپوزال: قرارداد داوری، صورتجلسه دفاع (کاربرگ شماره ۶) و فرم اعمال اصلاحات طرح پیشنهادی (کاربرگ شماره ۱-۶)

۸. پس از برگزاری دفاع، استاد راهنما فرم‌ها را که به امضای همه اساتید رسیده باشد، به کارشناس تحویل نماید. (امضا از طرف، قابل قبول نیست).
 

ثبت تصویب موضوع یا فارغ التحصیلی تنها با امضا و تأیید صورتجلسه
و گواهی دفاع توسط همه اساتید قابل انجام است
و در صورت عدم امضای اساتید در جلسه دفاع، دانشجو عهده‌دار پی‌گیری تا تایید است.
 

۹. کارشناس با مراجعه به پیشخوان خدمت، درخواست تصویب دانشجو (برای تصویب پروپوزال) یا درخواست دفاع (برای دفاع نهایی) را کامل نماید.

 

 

آدرس کوتاه :