مشروح خبر یا مطلب:

علیزاده- فریبا

علیزاده- فریبا


{name=name, data=فریبا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  علیزاده
 نام:  فریبا
 سمت:  کارشناس صنعتی، تکنولوژی و فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117765
 ایمیل:  falizadeh1375@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 3