مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

عزیز زاده کرکان- پروین

{name=name, data=پروین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  عزیز زاده
 نام:  پروین
 سمت:  کارشناس امور رفاهی و تردد
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117614
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان امام رضا- همکف- اتاق 3 (سمت راست)