مشروح خبر یا مطلب:

شاهوردی- نصراله

شاهوردی- نصراله


{name=name, data=نصراله, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شاهوردی
 نام:  نصراله
 سمت:  مسؤول کارپردازی- مسؤول پشتیبانی و خدمات عمومی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117692
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو
آدرس کوتاه :