مشروح خبر یا مطلب:

دکترا (پیش دفاع): ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه­های اجتماعی برای خدمات کسب­وکار به مصرف­کننده در ایران

دکترا (پیش دفاع): ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه­های اجتماعی برای خدمات کسب­وکار به مصرف­کننده در ایران


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه­های اجتماعی برای خدمات کسب­وکار به مصرف­کننده در ایران

نام دانشجو

مجتبی آقاجان تبار مقری

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت فناوری اطلاعات

استاد راهنمای اول

دکتر امیر مانیان

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر مهدی شامی زنجانی

استاد مشاور دوم

دکتر میراحمد امیرشاهی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محمدرحیم اسفیدانی

استاد داور دوم

دکتر شعبان الهی

استاد داور سوم

دکتر سید ابوالقاسم میرا

استاد داور چهارم

دکتر امیر خانلری

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

پیش دفاع: دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1/7/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

7:30

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا، اتاق 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

با رشد فن­آوری اطلاعات و توانایی آن در گردهم­آوردن مصرف­کنندگان با نیرویی جدید، رویکرد ویروسی در بازاریابی دیگر نه یک انتخاب برای شرکت­ها که بیشتر یک الزام محسوب می­شود. اما با گذشت سال­ها از به کارگیری بازاریابی ویروسی، درک دنیای بازاریابی از آن در ابتدای راه قرار دارد. هرچند پژوهش­های پیرامون بازاریابی ویروسی به طور نسبی با کیفیت­اند، اما بیشتر آنها عمدتا پرتوی بر اجزای مختلف کارزار بازاریابی ویروسی می­اندازند و هیچ یک با ارائه چارچوبی جامع به بازاریابان کمک نمی­کنند تا بتوانند کارزار بازاریابی ویروسی خود را از ابتدا تا به انتها طراحی کرده و آن را پیاده­سازی کنند. هدف از پژوهش فعلی ارائه چارچوبی جهت طراحی کارزار بازاریابی ویروسی از طریق شبکه­های اجتماعی برای خدمات کسب­وکار به مصرف­کننده در ایران است تا به منظور درک و طراحی بهتر اجزای مختلف کارزار بازاریابی ویروسی و همچنین روشی که این اجزا باید به منظور کسب نتایج مورد انتظار با یکدیگر ترکیب شوند، به کار گرفته شود. بدین منظور ابتدا با بررسی پژوهش­های موجود در این حوزه با استفاده از روش فراترکیب، 158 کد استخراج شدند که در 23 مفهوم و 13 مقوله طبقه­بندی شده و در قالب چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه­های اجتماعی برای خدمات کسب­وکار به مصرف­کننده ارائه شدند. در مرحله دوم پژوهش به­منظور اصلاح و بازبینی چارچوب استخراج شده از فراترکیب متناسب با محیط کسب­وکار کشور ایران، با خبرگان صنعتی دارای تجربه در طراحی و اجرای کارزار بازاریابی ویروسی برای خدمات کسب­وکار به مصرف­کننده در ایران، مصاحبه نیمه­ساختاریافته انجام شده و نتایج مصاحبه با روش تحلیل محتوا بررسی شده است. با استفاده از این نتایج، چارچوب نهایی پژوهش جهت طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه­های اجتماعی برای خدمات کسب­وکار به مصرف­کننده در ایران ارائه شده است. در نهایت جهت درک بهتر چارچوب پژوهش، کارزار ناکجامیری شرکت اسنپ به کمک روش مطالعه موردی توصیفی با استفاده از چارچوب پژوهش به عنوان یک الگوی نظری بررسی شده و نتایج آن ارائه شده است.

 

 

آدرس کوتاه :