مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن برارزش شرکت

دکترا: عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن برارزش شرکت


عنوان رساله/پایان نامه

 عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکتهای صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در  دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن برارزش شرکت 

نام دانشجو

نفیسه آقامیری

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مالی

استاد راهنمای اول

دکتر سعید شیرکوند

استاد راهنمای دوم

دکتر طهماسب مظاهری

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر سیدجلال صادقی شریف

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر رضا تهرانی

استاد داور دوم

دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد

استاد داور سوم

دکتر سعید فلاحپور

استاد داور چهارم

دکتر هستی چیت سازان

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

چهارشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1398/07/03

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

12:30

مکان (ساختمان و کلاس)

420

چکیده رساله/پایان‌نامه

شرکت های صنعتی فعال در بازار سرمایه مقادیر قابل توجهی از منابع خود را صرف سرمایه گذاری در دارایی های مالیِ بعضا ریسکی و با نقد شوندگی اندک ، مانند سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می کنند. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر تقاضای شرکت های صنعتی برای دارایی‌های ریسکی و نیز اندازه و ترکیب پرتفوی دارایی های مالی که  توسط آنها نگهداری می شود، پرداختیم و بهینه بودن این تصمیمات سرمایه گذاری را بررسی کردیم. 
داده‌های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از وجوه نقد و معادل نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت، سرمایه گذاری های بلندمدت و سایر دارایی ها؛ جامعه مورد بررسی شرکت های صنعتیِ فعال در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق سال های 91 تا 95 می باشد. در این پژوهش با  توجه به نرمال نبودن داده ها و وجود داده های پرت و رابطه متقابل و درونزای بین متغیرها از رگرسیون دومرحله ای روباست استفاده کردیم .  آزمون های تجربی پس از بررسی عوامل موثر بر نگهداری دارایی های مالی توسط شرکت های صنعتی، تاثیر این مدیریت دارایی را بر ایجاد بازده غیرعادی برای سهامداران و ایجاد ارزش برای شرکت بررسی کرده و منابع تامین مالی پرتفوی شرکت را شناسایی کردیم. 
بر اساس نتایج به دست آمده تاثیر انگیزه احتیاطی بر نگهداری دارایی های مورد تایید قرار گرفت اما تاثیر انگیزه معاملاتی و سفته بازی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار نگرفت. بررسی حاکمیت شرکتی و تمرکز مالکیت بر میزان سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی نشان داد با بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی و افزایش تمرکز مالکیتی میزان سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی افزایش می یابد. از طرفی بازده غیر عادی شرکت را می توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد اما بر اساس مدل فاما فرنچ  تغییرات ارزش شرکت ها در دوره مورد بررسی را نمی توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد . بررسی منابع تامین مالی دارایی های ریسکی نشان داد منابع تامین وجوه مورد نیاز برای تامین مالی سرمایه گذاری در دارایی های مالی ریسکی از محل جریان های نقدی و به عبارتی از منابع داخلی شرکت می باشد و شرکت ها معمولا از محل منابع خارجی مانند انتشار سهام و بدهی مبادرت به سرمایه گذاری در دارایی های مالی نمی کنند. به عبارتی عدم توفیق شرکت های صنعتی در ایجاد ارزش از محل فعالیت های مدیریت دارایی موجب ناتوانی در تامین مالی بیرونی برای این فعالیت های شده است.
 

 

آدرس کوتاه :