مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: طراحی مدل کمی برای تحلیل و پیش‌بینی تعالی رهبری در ابعاد فردی و تیمی

دکترا: طراحی مدل کمی برای تحلیل و پیش‌بینی تعالی رهبری در ابعاد فردی و تیمی


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

طراحی مدل کمی برای تحلیل و پیش‌بینی تعالی رهبری در ابعاد فردی و تیمی

نام دانشجو

امیر آذرفر

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

استاد راهنمای اول

دکتر حسین صفری

استاد راهنمای دوم

دکتر عادل آذر

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر محمدرضا تقی‌زاده

استاد مشاور دوم

دکتر سیدرضا سیدجوادین

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر عزت الله اصغری‌زاده

استاد داور دوم

دکتر مهناز حسین‌زاده

استاد داور سوم

دکتر مرجان فیاضی

استاد داور چهارم

دکتر محمود دهقان نیری

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

چهارشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

3/07/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

13:00

مکان (ساختمان و کلاس)

301

چکیده رساله/پایان‌نامه

رهبری امروزه یکی از موضوعات کلیدی سازمانهاست چه اینکه بسیاری از ساازمانها هزیناههای گزافی برای توسعه مهارتهای رهبری در سازمان انجام میدهند تا جایی که در آمریکاا مبلغای در  بیلیون دلار در سال برای این موضوه هزینه میشاود  ایان مایااز هزیناه ن ااندهنده 50حدود ریسک بالای این موضوع در عین مطلوبیت بالای موضوع است  ریساک باالای ایان موضاوع ن اان میدهد در صورت وقوع خطا در انتخاب رهبر و یا وجود خللی در توسعه وی، سازمان باا ضاررهای غیرقابل جبرانی روبهرو میشود و مطلوبیت باالای آن نیاز ن ااندهنده ساود زیاادی اسات کاه از عملکرد درست رهبر ناشی میشود  در انتخاب رهبران معمولا دو عامل باعث بروز خطا میشود  اول آنکه تعالی رهبران در طول زمان متغیر است و رفتار این متغیر در طول زمان دارای نوسان اسات  ممکن است رهبری در طول زمان دچار افت عملکردی شود و یا در طول زمان دچار رشد آن شاود  از طرف دیگر  قرار گرفتن رهبر در کنار سایر رهبران و کارکنان سازمان نیز میتواند بار روی باروز ویژگی های وی تاثیر داشته باشد و باعث موفایت یا عدم موفایت وی شاود  دغدغاه اساسای ایان تحایق ارائه مدلی برای پیشبینی رفتار و دینامیک متغیر تعالی رهبری و همچنین میزان موفایات تیم رهبری است  برای انجام این تحلیل ابتدا پروفایل رهبری برای سازمان طراحی میشود  پا  از آن با استفاده از آزمونهای هوش، شخصیت و کانونهای ارزیابی اقدام به ارزیابی رهباران ساازمانی میشود  در ادامه و برای مدلسازی دو قسمت اصلی وجود دارد  در قسمت بارای پیشبینای نماره تعالی رهبری در ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان اقدام به طراحی سیستم استنتاج فازی میشاود  سپ  برای پیشبینی این مادار در طول زمان و بررسی دامنه نوسان آن، از نگاشت شناختی فاازی استفاده میشود  در طراحی نگاشت شناختی فازی نیز از نظرات خبرگان و رهبران سازمان استفاده میشود  در این مرحله تعالی رهبری در طول زمان برای هر فرد پیشبینی میشاود  در اداماه و در مرحله دوم با استفاده از شبیهسازی عامل بنیان اقدام به شبیهسازی تعامل باین رهباران ساازمانی میشود تا موفایت تیم رهبری تحلیل شود  در این مرحله با استفاده از دادههای مربوط باه تحلیال تعارضات بین فردی حاصل از آزمون شخصیت و ناشهای تیم این تحلیال انجاام خواهاد شاد  در نهایت مدلی یکپارچه برای پیشبینی تعالی رهبری در بعد فردی و تیمی ارائه خواهد شد

 

آدرس کوتاه :