مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: ارایه مدلی برای قراردادهای توسعه مخازن مشترک نفت و گاز ایران

دکترا: ارایه مدلی برای قراردادهای توسعه مخازن مشترک نفت و گاز ایران


 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

ارایه مدلی برای قراردادهای توسعه مخازن مشترک نفت و گاز ایران

نام دانشجو

سعید رنجبران

مقطع تحصیلی

دکترا

رشته تحصیلی

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

استاد راهنمای اول

دکتر سعید شیرکوند

استاد راهنمای دوم

دکتر یوسف مولایی

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر محمود باقری

استاد مشاور دوم

دکتر سید مسعود هاشمیان اصفهانی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر سعید فلاح پور

استاد داور دوم

دکتر عزت الله  عباسیان

استاد داور سوم

دکتر رضا راعی

استاد داور چهارم

دکتر عبدالحسین شیروی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

04/06/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

13:0

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا – اتاق 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

چکیده

میادین مشترک نفت و گاز، روش توسعه آن‌ها، از پرسمان‌ها برجسته و بحث‌برانگیز سالیان کنونی در مراجع تصمیم‌ساز کشور بمانند شورای راهبردی روابط خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده است. بخشی از تکاپوهای این مراکز به‌صورت مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی در قوانین پنج‌ساله کشور و قانون نفت و اصلاحیه آن نمود پیداکرده است.

 بر پایه داده‌های موجود و در سنجش با همسایگان کامیابی چندانی در بهره‌برداری از این منابع حاصل نشده است جبران این کاستی بزرگ و خسران ملی نیازمند اصلاحات در جنبه‌های گوناگون و اتخاذ راهبردهای گوناگون و منعطف است.

در تراز جهانی نیز این جستار و پیامدهای آن از قبیل تسهیم منافع، تاریخچه‌ای به دیرینگی تجاری شدن نفت دارند. رویکردهای گوناگون در پیش‌گرفته شده از کارکرد سراسر یک‌جانبه تا کوشش برای برپاداشتن بیشترین هماهنگی میان هر دو سو بوده است به دلیل اهمیت پاسداری از منابع،اکنون روابط بین کشورها از یکجانبه‌گرایی به‌سوی ایجاد بسترهای بایسته برای همکاری بیشتر متمایل گشته است. این رویکردهای گوناگون تابعی از میزان دانش مخزن و طبیعت سیال از یک‌سو و عوامل مختلف شکل‌دهنده پیوندهای طرفین بوده است در این میان ابزارهای حقوقی در دسترس نقش اساسی در ترسیم، تنظیم و پایداری روابطی که از سوی طرفین بهینه شناسایی می‌شده، داشته‌اند. در این پژوهش مبتنی بر روش تحقیق کیفی افزون بر بررسی ادبیات موضوع و کارهای پژوهشی انجام شده قبلی و بازنگری روند تاریخی طی شده در این زمینه ، باهدف بررسی رویه‌های رایج دیگر کشورها و درس‌آموزی نقادانه از راه طی شده آنان و همچنین یاری به پربارتر شدن فرهنگ حقوقی و مدیریتی موضوع، چارچوب قراردادی تعدادی از موافقتنامه‌های فراگیر توسعه مشترک نامآور که در سالیان پسین در سطح جهانی منعقدشده‌اند از دیدگاه‌های گوناگون از جمله توسعه پایدار به‌ بوته نقد گذاشته ‌شدهاند. همچنین از نظرات آگاهان در چارچوب گفتگوهای رودررو استفاده شده و سرانجام از برآیند بررسی‌های انجام‌شده از سه منظر متفاوت، الگوی چهار وجهی قرارداد توسعه مخازن مشترک در بر گیرنده 13 مفهوم اساسی ارایه شده است برمبنای مدل به دست آمده، نمونه موافقتنامه توسعه مخازن مشترک نفت و گاز ایران نیز تهیه و در انتهای فصل 5 منضم گردبده است.

. واژگان کلیدی: توسعه مشترک، مخازن مشترک نفتی، منابع فرامرزی، موافقتنامه، یکپارچهسازی

 

آدرس کوتاه :