مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

دلخوش- اسماعیل

{name=name, data=اسماعیل, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  دلخوش
 نام:  اسماعیل
 سمت:  مسؤول اداره آموزش- کارشناسی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117631
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت راست- طبقه همکف- انتهای راهرو