مشروح خبر یا مطلب:

خزایی- امیررضا

خزایی- امیررضا


{name=name, data=امیر رضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  خزایی
 نام:  امیر رضا
 سمت:  مسؤول اداره امور عمومی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117691
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف