مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

حضور دانشکده مدیریت درجشنواره پژوهش و فناوری وزارت علوم در نمایشگاه بین المللی

حضور دانشکده مدیریت درجشنواره پژوهش و فناوری وزارت علوم در نمایشگاه بین المللی