مشروح خبر یا مطلب:

ثبت نام مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1397

ثبت نام مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1397


جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 1397

 

دانشجویان غیر بومی

شنبه 31 شهریور ماه از ساعت 13 تا 16 عصر

 

دانشجویان بومی

یکشنبه 1 مهرماه از ساعت 8:30 تا 12 صبح و 13 تا 16 عصر
لطفا دانشجویان بومی بر اساس پیامک دریافتی مراجعه کنند.

آدرس کوتاه :